Krönikör
Valet kommer med storsteg


I regeringsformen (1974:152), som också betecknas som grundlagen, står det inledningsvis under 1 kap. 1 § klart och tydligt ”ALL OFFENTLIG MAKT ISVERIGE UTGÅR IFRÅN FOLKET”. Under 2 §nämns  lika tydligt ”DEN OFFENTLIGA MAKTEN SKA UTÖVAS MED RESPEKT FÖR ALLAMÄNNISKORS LIKA VÄRDE OCH FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKANS FRIHET OCH VÄRDIGHET”!

Dessa paragrafer, som är de viktigaste demokratiska grundpelarna, talar entydigt om ”var skåpet ska stå”! Det finns ingen ”dispens” eller något som helst ”undantag”, hur snöpligt än vissa av våra ”förtroendevalda” politiker, besserwisser tjänstemän och maktlystna aspiranter i Härjedalen gång efter annan försöker kringgå dessa i grundlagen oåterkalleligt förankrade rättigheter genom att feltolka eller missbruka lagen, av eget intresse och för egen vinnings skull. Ett skrämmande antal lagbrott, trots mot domslut och andra myndighetsbeslut som begåtts och som tydligen fortfarande begås samt maktmissbruk talar tyvärr sitt tydliga språk. Det är ”hightime” för folket att ”klättra på barrikaderna”den 9 september för att förtydliga demokrati och rikets lag och dess innebörd för dem!

Det kanske kommer som en överraskning för vissa politiker, ämbets- och tjänstemän, men Härjedalen ligger inte i något diktatoriskt ”fjärran land”, utan i kungariket SVERIGE, där statsskicket tack och lov är ett demokratiskt rättssystem. Än så länge har inte Härjedalen varken begärt självstyre, självständighet, flytt, utvandrat eller blivit utkastat. Det betyder att man även i Härjedalen har att följa rikets lagar. Detta görs dock skrämmande nog inte. Vissa politikers maktmissbruk, lagbrott och det tjänstemannaväldet som tycks härska i Härjedalens kommun är enligt min mening ett hån mot och en skam för ordet demokrati! Detta påstående bekräftas klart och tydligt av ett avsevärt antal uppseendeväckande och beklämmande händelser som hänt de senaste åren, senast det bedrövliga dröjsmålet i samband med bränderna. Lika klart och tydligt framträder den allvarliga ”minnesförlust” som vissa förtroendevalda visar oroande tecken på, då man totalt tycks ha glömt, förträngt eller helt enkelt struntar i att dessa valdes för att med stöd av rikets lagar utföra folkets vilja, med målet RESPEKT, VÄRDIGHET, RÄTTVISA OCH RÄTTSSÄKERHET för var och en av kommunens invånare!

Del av dessa missförhållanden kan tillskrivas väljarna,då man valde sina ”förtroendevalda”,tyvärr utan att noga granska VEM man röstat på, utan någon som helst bakgrundskontroll avseende moral, integritet, kunskap, kvalifikation och lämplighet. Bara att vara ”snäll” räcker tyvärr inte! Resultatetär den desorganisation och oordning som enligt min mening härskar i Härjedalens kommun.

Folkets val är som bekant en av de ”heligaste” och mest ansvarsfulla uppgifter och förmåner som tillkommer medborgare i en demokrati. Det är vi som styr landet genom vår rätt att välja våra företrädare! Går det av någon anledning snett så kan vi vid nästkommande val rätta detta. Nu är det alltså dags igen och vi har därmed en ny chans att rätta till eländet som pågår i detta annars så härliga landskap och kommun, för att återställa respekt lag och ordning!

Hur ska vi då någorlunda kunna vara säkra på att vi väljer rätt personer? Det är inte så svårt som många kanske tror. Grundregel nr. 1 är: TRO INTE PÅ NÅGOT som de olika aspiranterna SÄGER ELLER LOVAR! Grundregel 2 är att lyssna på MAGKÄNSLAN, den ljuger inte. Grundregel 3 är KONTROLL AV ASPIRANTERNA! Oavsett partitillhörighet, sin egen meningeller önskemål så bör man vidomval i första hand kontrollera vad kandidaten PRESTERAT under den förflutna mandatperioden. Det framkommer tydligt som ett älgspår i nysnö och ljuger inte. ÄLGEN HAR GÅTT DÄR! Vad dessa har åstadkommit kan man ”svart på vitt”, osminkat¸ utan lögn, valfläsk, ohållbara löften och värdelöst skitsnack lätt och bekvämt ta reda på i bekvämligheten av sitt eget hem. De flesta har idag en egen dator. ANVÄND DEN! Gå in på kommunens hemsida och kontrollera t.ex. styrelsens, fullmäktiges och de olika nämndernas protokoll från sammanträden. Där står klart och tydligt vilka beslut som fattats, vem och hur någon har röstat, för eller emot eller ”avstått” och i de flesta fall även begrundanden till de olika beslut. Obs: ”avstått” är ett varningstecken! Protokollen kan också beställas på 0680-161 41 kommunkansliet. Bli då inte överraskad eller chockerad över de urtvättade ”älgspåren” som kanske dyker upp, som kommer som en plötslig och ovälkommen kalldusch från ovan! Personen du tidigare litat och röstat på har under mandatperioden kanske gjort något helt annat än det som före valet sagts eller lovats! Det är en otäck känsla att tvingas konstatera att man har gått på och slukat väl serverat valfläsk, och detta ”medlina, flöte, krok och bete”! KOLLA ”VARAN” INNAN NI KÖPER DEN!

En annan punkt att vara observant på är de ”långsittare”, d.v.s. de som varit med länge, några alltför länge. Vissa av dessa har en läderliknande struktur istället för hud på rumpan och sitter där bara för ”maktens och anseendets skull” och för att ”så har det ju alltid varit”. Detta kan betecknas med ett nytt ord som kanske bör införas i ”SAOL”, Svenska Akademiens ordlista: POLITIKERS SEDVANERÄTT! Det är klokt och förståndigt att kontrollera speciellt deras aktiviteter i protokollen och hur dessa har röstat under åren. Min fråga är då var finns alla de yngre damer och herrar, som förr eller senare ska och måste ta över detta ansvarsfulla arbete med att regera, både på kommunal- och riksnivå? När ”läderlapparna” har gått till de ”sälla jaktmarkerna” blir det avsevärt svårare att ersätta dessa!

När det gäller val av ”förstagångspolitiker” och förtroendevalda så finns det naturligtvis inget ”älgspår” och då finns det alltid en chans att man väljer fel, men lika stor chans att man väljer rätt. En 50-50 chans är ändå en bra utgångspunkt, d.v.s. om man beaktar grundregel nr. 1 och 2 som ovan nämnts. Oavsett hur valet den 9 september slutar så tycker jag i alla fall att eländet med detta maktmissbruk, lagbrott, intriger, manipulationer och tjänstemannavälde måste få ett slut,genom ett med lag förenligt sätt. Första uppgiften är då att stoppa denna kasperteater som numera har pågått alltför länge, och som tyvärr fortfarande pågår i maktens korridorer i Härjedalen. Något som de flesta invånare är väl medvetna om, men som hittills ingen ”vågat” göra något åt p.g.a. ”eventuella återverkningar”. Nu får det vara nog! Det är dags för väljarna att ”sätta ner foten”, och detta hårt och bestämt. Men det är uteslutande de röstberättigadeVÄLJARNA som kan ändra på eländet.

För det ständigt växande politikerföraktet och de verbala hot samt t.o.m. fysiska angrepp på förtroendevalda, och tyvärr även mot kommunalanställda, finns det naturligtvis ingen som helst ursäkt! Förövarna måste utan undantag tas till ansvar för sina gärningar. Men har någon verkligen frågat sig vad anledningen är som fört fram till detta? Det måste ju finnas en anledning, oavsett hur olagligt, förkastligt och beklämmande sådant är. Det är väl inte normalt att ett kommunalhus som t.ex. medborgarhuset i Sveg måste bevakas, dörrarna låsas och besökare måste vara beredda på en mindre angenäm ”intervju” innan de släpps fram till den person man vill tala med? Det finns ingen som helst plats eller ursäkt för sådant i en demokrati! Sådana skrämmande händelser borde vara en ögonöppnare för politikerna som bör fråga sig hur sådant kan hända? Något måste väl ha gått snett?

Förmodligen har detta avvikande beteende framkallats av maktfullkomliga och oansvariga politikers och tjänstemäns agerande, där människor på ett eller annat sätt har kommit i kläm och har lidit skada. Dessa ”makthavare” har tyvärr ännu inte förstått, eller vill inte förstå, innebörden av ansvar deras tjänster medför. Vissa är så kallade ”besserwissers” och/eller ”viktigpetters”, andra struttar omkring som en uppblåst tjädertupp i parningstiden, alltid beredd att ta strid och andra saknar den kunskap, serviceanda och ödmjukhet som krävs för att kunna utföra sitt arbete och uppdrag på ett ansvarsfullt, humant och tillfredsställande sätt. Tyvärr finns sådana även i Härjedalens kommun. Det verkar vara en ”sandlådelek för små barn på stora scenen”.Hoppas bara att sanden snart tar slut!

Det är dagsatt sätta stopp för detta genom att visa och kungöra ert missnöje på ett korrekt sätt, nämligen vid det kommande valet.Kontrollera noga personens ”älgspår” som ni ämnar rösta på INNAN ni röstar! Var beredd på att rösta även över den vanliga (förfärliga) ”partigränsen”! Visa att FOLKET har makten och att ni inte längre på något sätt accepterar ständiga lagbrott, trots mot myndighetsbeslut och domslut, även kommunala beslut och föreskrifter. Sätt ner foten resolut och kräv att man även i Härjedalen följer regeringsformen (1974:152) 1 kap. 1, 2 §§ och kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 § samt alla andra i Sverige gällande lagar, UTAN UNDANTAG! Det är upp till oss att bevaka, beskydda och försvara demokratin med näbb och klor mot alla hot och faror INIFRÅN OCH UTIFRÅN. Men - oavsett vem än ni röstar på i hela den sprakande FÄRGSKALAN, gör det bästa och mest ansvarfulla valet ni kan! Det är vi skyldiga oss själva, våra barn och framför allt kommande generationer! Ta er rösträtt och röstsedeln på största allvar, det är en ovärderlig GULDKLIMPni har i handen. FÖRVALTA DEN RÄTT!

TÄNK PÅ ATT DET TAR FYRAÅR INNAN NI FÅR EN NY CHANS ATT RÄTTA FEL SOM KANSKE GJORTS!

Du vill ha vad? Service och respekt?

(Bilderna har inget med texten att göra)

Med det som nyss hänt i avseende ”Sverige brinner” är det på tiden för vissa myndigheter och politiker att självkritiskt granska sitt bristfälliga agerande. Den som känner sig träffad ber vi ta fram största spegeln som finns att tillgå och ärligt svara hur man själv anser man har betett sig och agerat. Om man är ärlig så kan vissa bara konstatera att man har varit otillräcklig, grovt oaktsam, okunnig, nonchalant, inkompetent och skyldig för ”framkallande av fara för andra” som är straffbart enligt brottsbalk (1962:700) 3 kap. 9 §. Hårda ord? YES! Men för att förhindra en upprepning absolut nödvändigt. Som den katastrofen har behandlats på hemmaplan i Härjedalen är under all kritik!

Det var beklämmande för mig att se kommunalråd Häggkvists bedrövliga ”show and performance” på bl.a. TV och även i text-TV när han bl.a. gnällde på MSB för ”deras fel och bristfälliga agerande”, ett beklämmande och ansvarslöst sätt för en person i denna position att skylla ifrån sig. Att kritisera andra myndigheter när man först borde se om sitt eget hus hjälper eller tjänar ingen, utan duger enbart för att bedöva sitt eget medvetande och förneka sina egna fel och brister.

Frågan är då vad kommunalrådet egentligen har gjort under tiden Sveriges och därmed även Härjedalens skogar gick upp i rök, hektar efter hektar, dag efter dag, vecka efter vecka? När folk evakuerades från sina bostäder och när nöden var som störst. Jo, det tog honom fram till 2018-07-28 (!!!) innan det kom en officiell varning till ”allmänheten” på kommunens hemsida om eld- och grillningsförbud, och detta enbart efter en skriftlig framställan och ett förslag med krav från ”allmänheten”! Dessa fel och brister slutar dock inte med detta. Det blir tyvärr ännu värre!

Härjedalen är bekant som ”turistkommun”. Enligt den senaste rapport jag har från RESURS så hade Härjedalen år 2015 nästan 3 miljoner gästnätter, där besökarna spenderade drygt 1,6 miljarder kronor, som gett nästan 2 000 helårsarbeten. Det är nämn- och beaktansvärda siffror! All tillgänglig information tyder på att dessa siffror sedan år 2015 kraftigt har ökat! Men om någon tror att våra så väl behövliga turister och andra besökare, både svenska och utländska, på något sätt informerades om farorna och speciellt om eld- och grillningsförbudet så har ”någon” fel, så fel som det bara kan bli! Det som följer är vad som betecknas som ”framkallande av fara för annan”, grov oaktsamhet och pliktförsummelse, som är entydiga lagbrott! Var finns sunt förnuft, resolut handlingskraft och förebyggande verksamhet för att undvika eller effektivt bekämpa det som hänt och händer?

Det är som bekant en vanlig och älskad fritids- och semesteraktivitet att göra upp eld i naturen för att koka en kopp kaffe och grilla en läcker köttbit eller en nyss fångad fisk, som dock innebär en stor risk för brand i skog och mark. De flesta besökare läser förmodligen aldrig kommunens hemsida och riskerar därmed att p.g.a. bristande kunskap och information från kommunen hamna bakom lås och bom för ”framkallande av fara för annan” och det vill väl ingen vara del av?

Ytterligare förslag som gjordes till kommunen var att kopiera framtagna varningar riktade till turister, lägga ut dessa på strategiska platser som förr eller senare besöks av alla. Alternativtt vore att framta en mall som intresserade företagare själva kan trycka upp med hjälp av sina datoranläggningar i behövlig upplaga eller sätta upp ett anslag på en väl synlig plats. Det vore samtidigt ett utmärkt sätt att marknadsföra Härjedalen genom att visa att vi seriöst bryr oss om våra gäster, inte bara om deras pengar.

Det vore intressant att höra kommunalråd Häggkvists respons till detta, men obs: tiden rinner iväg! Det behövs handlingskraft, beslutsamhet och snabba reaktioner, men jag betvivlar om han har dessa grundläggande kvalifikationer. Förhoppningsvis gör man inte samma fel en gång till, som man gjort genom att undanhålla befolkningen sådan livsviktig information om t.ex. eldningsförbud, därefter även grillningsförbud utomhus, som är som bekant en av de största orsaker för bränder. Det är helt och hållet och enligt lag myndigheternas skyldighet att se till att befolkningen samt besökare varnas i god tid för faror som uppstått eller kan uppstå. Det borde vara en självklarhet och är dessutom en av kommunalrådets viktigaste uppgift att detta utförs omgående! Detta har man dock bevisligen inte lyckats med, det har ”spikrakt gått i byxan”!

Det är mänskligt att göra fel! Fel och misstag gör vi alla under livets gång. Det viktigaste är att vi inte gör om och lär oss av dessa. Då kan sådant förlåtas. Däremot kan och bör aldrig förlåtas när en myndighetsperson ljuger, bryter mot eller missbrukar lagen, är handfallen, rådlös och inkompetent, använder intriger, är maktfullkomlig och respektlös. Dessa är ”verktyg” som absolut inte bör finnas i ett kommunalråds ”verktygslåda”
.
Jämfört med några av de kunniga, kraftfulla, mycket duktiga, högt ansedda och respekterade kommunalråden vi har haft under mina 40 år i kommunen så är alla negativa händelser som utspelat sig under kommunalråd Häggkvists korta ämbetstid inte alls smickrande. Det är enligt min mening ”high time” att återställa lag och ordning, respekt för de kommunalanställda som dag efter dag gör sitt bästa för att kommunen fungerar samt respekt för kommuninvånarna som genom sina skatter och avgifter betalar för den kommunala verksamheten. Mottot ska vara RESPEKT och SERVICE! 

Bästa herr kommunalråd Häggkvist, det är enligt min mening dags att avgå så att en ny, kompetent, kraftfull, i ledning och management utbildad person kan återställa fred och arbetsro på Medborgarhuset, så att rumsren politik, rättvisa och rättssäkerhet återställs i härliga Härjedalen för allas välbefinnande. Så som man i lagens mening och med all rätt ska kunna förvänta sig!

Medborgare, kommuninvånare och skattebetalare i 40 år, Horst Kuehne

All makt utgår ifrån folket?

Måndagen den 18 juni var jag åter igen på ett fullmäktigesammanträde, som denna gång hölls i Hede. Det var tyvärr inte vad man vanligtvis betecknar som en ”dans på rosor”. TVÄRT OM! Det är upprörande att se och tvingas uppleva hur ouppfostrade, nonchalanta och maktfullkomliga vissa av våra ca 40 ”folkvalda” politiker uppför sig, utan minsta skam i kroppen. Många sitter bara där under 4-5 timmar, med kaffekoppen framför sig, men utan att yttra ett enda ord. Man tappar hakan och blir bestört över hur fruktansvärt och skamlöst vissa ljuger fullmäktigeledamöterna och de närvarande besökare rakt upp i ansiktet, och det utan att rodna. Vissa ljuger så att takbjälklaget på huset och 150 år gamla tallar böjer sig! Det är tur att ”Pinocchio” bara är en saga, annars skulle vissa av dessa politiker (och tjänstemän) gå omkring och skrämma barnen till döds med sina 1 meter långa näsor.

Så som vissa politiker beter sig och agerar gentemot invånarna är under all kritik. Dessa tycks bara vara ”kanonfoder” och ”skattekällor” och viktiga endast var fjärde år, VALÅR! Vissa ”folkvalda” har totalt glömt, eller aldrig varit medvetna om, att ”all makt utgår från folket”!

Men för att vara ärlig, det finns också de som tar sitt ämbete och sina positioner på fullt ansvar och beter sig klanderfritt och statsmannamässigt, och dessa var en fröjd att kunna se ”in action”! För dessa lyfter jag på hatten, bugar och tackar från hela mitt hjärta. TACK för att ni finns!

Hoppas bara att folk gör slag i saken och noga kontrollerar vem de röstar för den 9 september! En bra ”lögndetektor” och ett bra sätt att börja med torde vara att fler invånare går på sådana fullmäktigemöten, där skulle ni som är den verkliga ”makten” se era ”folkvalda” osminkade, hur de beter sig, hur de agerar och vad de säger, om något alls. Det finns inget bättre sätt att lära sig hur man skiljer leksakspolitiker från ärliga och duktiga politiker.

Till min stora besvikelse och bestörtning såg jag inte en enda journalist på detta sammanträde, i alla fall ingen jag känner. Är sådant kanske inte intressant? Ursäkta, jag har glömt att det pågår ett fotboll-VM just nu, som man kan fylla hyllmeter och sida efter sida med. Men var i fridens namn fanns Hedeborna? Upp till kamp, din röst den 9 september avgör hur härliga Härjedalen styrs de kommande åren! Så som det har varit den senaste tiden kan och får det helt enkelt inte fortsätta! Men - vi får vad vi gör oss förtjänta av!

När du ser någon med en lååång näsa, tänk på att det kan vara en politiker som ljuger för att få din röst!

Trots allt elände - oj vad goda dessa absolut fantastiska kanelbullar var som bjöds på vid kafferasten! Alltid nåt – eller hur?

TREVLIG SOMMAR TILL ALLA MINA VÄNNER OCH FIENDER!

En promenad nerför minnenas allé

Kom att tänka på när man skulle provlyssna på skivor back in the day. Det var ett företag man fick planera in då det var framförallt inne i stan som denna möjlighet gavs. Då fick man ta bussen in för att gå på Guntans, Skivhörnan och Wallentins. Inne i butikerna öppnade sig himmelriket.

Guntans hade mest hårdrock, till och med importerade plattor från USA. Skivhörnan var de med flest skivor. Inne i butikerna så kunde man lyssna på de plattorna de hade inne för tillfället. Man tog bara med sig den till disken så fanns där ett par skivspelare med hörlurar inkopplade, så fick man lyssna ungefär 20-30 sekunder per låt innan personalen bakom disken bytte låt. Var de upptagna i kassan så fick man lyssna lite längre på just den låten. Var hörlurarna upptagna så kunde de spela upp plattan i högtalarsystemet. Minns en gång när just det skedde. Jag och Leif Härjegård ville lyssna på Wasp singel Animal (Fuck like a beast). Vi trodde att vi skulle få lyssna i hörlurar men de spelade den istället ut i högtalarsystemet. Då var det två tolvåriga Hede pojkar som blev illröda i ansiktet när refrängen skreks ut genom högtalarna i butiken...

Lunch skulle man ju också äta. Några gånger blev det mat på Huvva Hamburgeri men oftast åt man pizza på Domusrestaurangen för då kunde man åka rulltrappa också. Vid tillfället, den enda i länet.

Man tillbringade dagen med att i stort sett ströva mellan de olika skivbutikerna och oftast så köpte vi något, om så bara en liten knapp att ha på jackan. En gång när vi kom in i Guntans för sjunde (!) gången den dagen applåderade killen bakom disken när vi återigen stegade in i butiken. Snacka om bra kunder!

Fanns ju några butiker med skivor hemma i Härjedalen också. Bengt Bengtssons Elaffären i Hede, Svegs Musik och Cedermarks. Bengt hade fingerspitzengefühl och visste ungefär vad vi ungdomar ville ha. Minns när Iron Maiden skulle släppa Powerslave och vi sprang och frågade honom varenda rast om skivan hade kommit. Tog ju några dagar extra innan plattorna nådde de djupa skogarna i Härjedalen.
Så kom då dagen då plattan hade kommit och vi stannade för vi ville såklart snabblyssna lite på den. Gissa om vi kom tillbaka ganska mycket försenade från våran 10 i 10 rast. Kom tyvärr inte ihåg vad vi angav som orsak till vår sena ankomst. Tror dock inte vi var riktigt sanningsenliga...

Ett tips till alla er som gillar rockabilly. John Lindberg trio, från byn Järbo som ligger strax utanför Sandviken; https://www.youtube.com/watch?v=VCBvQXoqRY0

Snart är det sommarsemester ....

Tänk att det är lika varje år – det här med semester. Man ska hinna med allt man inte hunnit med under vintern, den senaste sommaren, den förra vintern och sommaren innan det. VARJE ÅR! Hur sjutton ska man hinna det liksom? Ha en fantastisk trädgård, bada, åka på semester till storstan eller till landet, sola och måla huset - som är en klassiker. Men vad gör man om det regnar hela sommaren då? Tja... då kan man ju alltid låta bli att göra allt det där som man skulle ha hunnit med de senaste åren, så man har något att göra de kommande. Eller...

Ta husvagnen, alternativt bara bilen, packa en massa badbollar, termosar med kaffe, kylväskor med 80 mackor med soltorkad skinka och surkål på, 8 liter mjölk, ett gäng äpplen och sen draga åstad efter vägarna. Helst de vägar med så mycket trafik som möjligt. Varför? Jo bara för att man kan och att man inte har ett dugg bråttom – till skillnad mot alla andra som skall ta till vara på varenda liten solglimt
som dyker upp, hinna med att åka 100 mil på 7 timmar för att gamla farmor inte ska behöva vänta med maten. Det är mycket uppfriskande.

Man tar det extremt lugnt på vägen, 70 max och aldrig mer än strax under den tillåtna hastigheten, passar på att sakta in då och då för att kolla in omgivningarna. Man funderar på vilken rastplats som passar bäst och saktar in och blinkar vid varje för att sen ångra sig och fortsätta till nästa. Man blir så pigg av alla tutanden från andra bilar när man gör så, från de där som ska till farmor ni vet. Ibland stannar man efter vägkanten, går ut och sträcker på sig, slår en drill eller bara stirrar på skogen i största allmänhet. Vägkant och vägkant förresten, det finns inte så många vägkanter efter E4:an, men i alla fall.

Mitt på dagen, eller vid pass 15.00 stannar man på en mack, helst lite snett sådär så att man tar upp tre parkeringsplatser, går in och tittar på matalternativen och vägrar bestämma sig för om man ska ha korv, sallad, eller bara en glass. När man väl ska betala har man ingen aning om hur betalkortet ska användas – med chip eller dras. När man står där så kan man passa på att njuta av den ökade värmen från alla som har bråttom till farmor, eller som bara ska ta en paus i husmålandet mellan skurarna. Man vänder sig om, ler godmodigt och säger på bruten tyska: ”Dänk på blodtrücken jaa?” Mycket mysigt.

Så gör man lika på den enda rastplatsen som finns på mil efter europaväg 4. Vinglar in med husvagnen, parkerar mitt på och ockuperar den största och finaste bänken, fram med alla mackor, termosar, äpplen och badbollar. Givetvis ska man ha en duk också. Så skålar man med alla som stannar till för en kisspaus, matrast eller en rök. Man ska vara trevlig turister emellan. De andra turisterna glor så ögonen ploppar ur när man sitter kvar och myser fastän det spöregnar och åskan mullrar ett par kilometer därifrån. Då frågar man med hög röst: ”Villen sisch ha ein koppen?”

Ett annat nöje på semstern är att åka ut och ta kort på vartenda trafikdödat djur efter vägkanten och ropa: ”Exååtisch” applådera lite entusiastiskt och göra tummen upp åt de andra bilisterna som varit tvungen att stanna på grund av varningstriangeln man satt ut – för säkerhets skull. Det bästa av allt är nog ändå att åka så nära mitten som möjlig, försöka missa alla vattenpölar och på grund av att man anstränger sig så in i vassen, så hittar man på de alla. Det skvätter så trevligt på de bakomvarande bilarna så. Tänk vad glada de ska bli när de får bilen tvättad alldeles gratis på semestern – då kan de ju bocka av en sak på ”att-göra-listan” i alla fall. Och om de tror att
de kan köra om en när det blir tvåfiligt så tror de fel, för det finns alltid nån som är långsammare i trafiken. Sen undrar man varför man har så många hatbrev i brevlådan när man kommer hem. Mysko!

Men nu tror jag att jag blandade i hop det lite, så gör ju aldrig jag, varken det ena eller det andra och det skulle lika gärna kunnat vara gamla farmor själv som var ute på vägarna och snäser med vass ursvensk stämma. Jag förtydligar för att ingen ska tro att jag har några som helst fördomar. Jag sitter på min altan jag, hela somrarna och dricker hemgjord lemonad, läser deckare, strosar omkring i trädgården när solen skiner, åker och handlar på morgonen innan det blir för mycket folk och bara njuter av tillvaron... eller nå´t... och hela tiden är det dessutom det bästa vädret: Äkta Svensk Sommar! Ta det lugnt och ”krama varann i trafiken”